KODA KÖYE İLK ADIM PROGRAMI GÜZ DÖNEMİ ÖĞRENCİ FORMU
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Aşağıda yer alan Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni’ni okuyarak kişisel
verilerinizi işleme amacımızı ve bu kapsamda sizin haklarınızı ayrıntılarıyla incelemenizi rica
ediyoruz.
a) Veri Sorumlusu
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri
sorumlusu olarak Köy Okulları Değişim Ağı Derneği (“Dernek”) tarafından aşağıda açıklanan
kapsamda işlenecektir.
b) Kişisel Verilerinizin Hangi Amaçlarla İşleneceği
Sizlerden KODA Köye İlk Adım Programı Güz Dönemi Öğrenci Formu kapsamında elde
edilen kişisel verileriniz; gönüllü seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi, gönüllü
adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi, sosyal sorumluluk ve sivil toplum
aktivitelerinin yürütülmesi amaçlarıyla sınırlı olarak Derneğimiz tarafından işlenmektedir.
c) Kişisel Verilerinizi Toplama Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri
Toplanan kişisel verileriniz KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen “Bir sözleşmenin kurulması
veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel
verilerin işlenmesinin gerekli olması” hukuki sebebine dayanılarak elektronik ortamda
otomatik olarak işlenmektedir.
d) İşlemeye Konu Kişisel Veri Kategorileri ve Tipleri
KODA Köye İlk Adım Programı Güz Dönemi Öğrenci Formu kapsamında tarafınızdan
aşağıdaki kişisel veriler elde edilecektir;
● Kimlik Bilgisi: İsim-Soyisim,
● İletişim Bilgisi: E-Posta, Telefon Numarası
● Lokasyon Bilgisi: Yaşanılan Şehir, Yaşanılan İlçe
● Meslek Bilgisi: Eğitim Durumu, Yapılan Meslek, Unvan
● Eğitim bilgisi:
● Görsel ve işitsel bilgiler: Fotoğraf kaydı, Video kaydı, Ses kaydı
● Diğer Bilgiler: KODA ile ilişkilenme biçimi, Tarafımıza iletmiş olduğunuz mesajın
içeriğinde yer alabilecek diğer bilgiler
e) İşlenen Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabileceği
İşbu aydınlatma metninin (d) maddesinde belirtilen kişisel verileriniz; (c) maddesinde
belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda ve bu amaçların yerine getirilmesi ile
sınırlı olarak; Dernek Yönetim Kurulu, Dernek Üyeleri, Dernek çalışanları, Dernek
gönüllüleri, Dernek öğretmenleri, Dernek eğitmenleri, Dernek öğretmen adayları, fon
sağlayıcılar-iş ortakları, yetkili kamu kurum ve kuruluşları, tedarikçilere, sponsorlarımıza ve
KVKK’nın 8. Maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve yukarıda belirtilen amaçlarla
sınırlı olarak aktarılabilecektir. KVKK’nın 9. Maddesinde belirtilen kişisel verilerin veri işleme
şartları ve yukarıda belirtilen amaçlar ile sınırlı olarak Dernek çalışmaları bulut sistemi
olarak Google Drive ve Gmail kullanılarak yürütüldüğünden kişisel verileriniz yurt dışında
aktarılabilecektir.
f) Kişisel Veri Sahibi Olarak KVKK Kapsamındaki Haklarınızla İlgili Bilgilendirme
KVKK’nın ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. Maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Veri
Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e göre Derneğimizin Murat Reis
Mahallesi Gazi Caddesi No:79 34664 Bağlarbaşı/Üsküdar/İstanbul adresine yazılı olarak
iletebilirsiniz veya KODA Köye İlk Adım Programı Güz Dönemi Öğrenci Formunda
belirttiğiniz elektronik posta adresi üzerinden kvkk@kodegisim.org e-posta adresine e-mail
yoluyla iletebilirsiniz.

AÇIK RIZA METNİ
Köy Okulları Değişim Ağı Derneği tarafından, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması
Kanunu’nun (“KVKK”) ilgili hükümlerine uygun olarak bilgime sunulan Aydınlatma Metni
sınırları çerçevesinde; şahsıma ait kişisel verilerimden Aydınlatma Metninde belirtilen
amaçlar kapsamında elde edilen, tüm kişisel verilerimin, kullanılan e-posta altyapısının ve
sunucuların (ör. Gmail, Drive ve Google Takvim) yurtdışında bulunması nedeni ile
yurtdışına aktarılabilmesine açık rıza verdiğimi beyan ederim.

Açık rızanızı her zaman kvkk@kodegisim.org adresine e-posta göndererek geri alabilirsiniz.