KODA TOPLULUK TAAHHÜTNAMESİ 

1. Topluluk taahhütnamesini KODA’nın bana iletmiş olduğu form üzerinden okuyup onayladığım tarihten itibaren KODA gönüllüsü sayılacağımı beyan ederim. 

2. KODA çalışanları dernek faaliyetleri sırasında tüm KODA bileşenlerinin kişisel hak ve özgürlüklerini gözetir. Yönetici, çalışan veya gönüllülerden herhangi biri iş süreçlerinin herhangi bir kısmında dili, dini, ırkı, cinsiyet kimliği, cinsel yönelimi, sağlık durumu, yaşı, görünüşü vs. gibi özellikleri sebebiyle ayrımcılığa uğrarsa KODA çalışanları kişinin talebi sonrası duruma müdahale eder. İlk etapta ayrımcılığa maruz bırakılanın ruhsal ve bedensel sağlığı için çabalayan çalışanlar, ardından maruz bırakan ile gerekli görüşmeleri yaparak süreci ilerletir. 

3. KODA çalışanları ve gönüllüleri arasında hesap verilebilirlik ve sürdürülebilirlik karşılıklı bir teminattır. KODA bünyesinde yönetici, çalışan veya gönüllü olarak yer alan herkes yaptığı işlerin sorumluluğunu alır; aldığı sorumlulukların sürdürülebilirliği için çabalar ve tüm bu süreçlerde gerekli durumlarda veya talep halinde bilgilendirme yapar. 

4. KODA gönüllülerinin başka platformlarda sürdüreceği gönüllü veya profesyonel faaliyetlerde dernek çalışanları uygun görmeleri halinde referans ve destekleyici olabilir. 

5. KODA gönüllüleri herhangi bir maddi karşılık talep etmez. Buna ek olarak KODA çalışanları da gönüllü emeğinin değerini bilir ve dayanışma esasına sadık kalınması için çabalar. Çalışanlar, gönüllülerin iş yükünü sıklıkla takip ederek yığılma olması durumunda destek olunması için çabalar. Gönüllüler de iş yüklerinin fazla gelmesi noktasında KODA çalışanlarını bilgilendirir. 

6. KODA’nın bütçesi olan faaliyetlerinde KODA Gönüllülerinin sahaya gitmesi gereken durumlarda ulaşım,konaklama yemek masrafları KODA tarafından karşılanır. 

KODA Topluluk üyesi olarak; 

7. KODA’nın gönüllüleriyle sağlıklı ve etkin iletişim kurabilmesi için, dernek kayıtlarındaki bilgilerimin güncel olmasını sağlayacağımı, 

8. Dernek ile paylaştığım kişisel bilgilerimin doğru, eksiksiz ve gerçeğe uygun olduğunu, yalan beyandan ve/veya taahhütnameye aykırı davranmamdan dolayı ortaya çıkan problemlerin hukuki ve cezai sorumluluğunun tarafıma ait olduğunu, 

9. Derneğin hedefleri ve değerleri doğrultusunda gönüllülük ilkesi temelinde destek vereceğimi,

10. KODA gönüllüleri için düzenlenen paylaşım toplantılarına ve organizasyonlara katılım göstermeye özen göstereceğimi, katılamayacağım durumlarda önceden haber vereceğimi, 

11. Gönüllü olacağım etkinliklere ve işlere, etkinliğin ve işin gerektirdiği şekilde ve tarafıma bildirilen sürelerde katılacağımı, katılamayacağım durumlarda derneğe etkinliği aksatmayacak şekilde bilgi vereceğimi, 

12. Çocuk ve yetişkin paydaşlarla ilişkilerde; din, dil, ırk, mezhep, sosyal farklılıklar ve cinsiyet, cinsel yönelim ayrımı gözetmeyeceğimi, tüm KODA paydaşlarına eşit mesafede olacağımı, 

13. Dernek adını açıkça belirterek veya toplum tarafından açıkça anlaşılabilecek şekilde derneği kastederek ya da taahhüt altına sokarak hiçbir dini ve siyasi söylemde bulunmayacağımı, 

14. Dernek personelinden yetki ve sorumluluğu dışında hizmet istemeyeceğimi, çalışmalar sırasında ekip ile uyum içerisinde çalışacağımı, karşılaşacağım problemler ile ilgili önce dernek ekibini bilgilendireceğimi ve çözüm bulmak için ortak hareket edeceğimi, 

15. Etkinlikler sırasında, tarafımın içinde bulunduğu fotoğraf, video ile ses ve görüntü kaydının alınmasına ve bu görüntü ve ses kayıtlarının dernek tarafından derneğin kurumsal iletişim organlarında (internet sayfası, sosyal medya hesapları, bülten vb), yazılı basın, tv ve benzeri mecralar olmak üzere görsel ve yazılı basında paylaşılmasına izin verdiğimi ve bu konuda bir bedel talep etmeyeceğimi, 

16. Etkinlikler sırasında, tarafımca çekilen fotoğraf, video ile ses ve görüntülerin, dernek tarafından derneğin kurumsal iletişim organlarında (internet sayfası, sosyal medya hesapları, bülten vb.), yazılı basın, tv ve benzeri mecralar olmak üzere görsel ve yazılı basında süresiz olarak kullanılmasına izin verdiğimi ve bu konuda bir bedel talep etmeyeceğimi, 

17. Derneğe, dernek çalışanlarına, çocuklara ve gönüllülerine ilişkin kişisel veri, bilgi ya da görsellerin gizliliğine azami düzeyde riayet edeceğimi; bu kişisel veri, bilgi ve görselleri (fotoğraf, video, ses vb.); üçüncü kişilerle, hizmet sağlayıcıları ile yetkili kurum ve kuruluşlarla hiçbir mecrada paylaşmayacağımı, izin alınmamış ve tarafıma açıkça yetki verilmemiş hiçbir kişisel veri, bilgi ya da görseli işlemeyeceğimi ve kullanmayacağımı, 

18. Derneğin bünyesindeki faaliyetler ile ilgili bilgilerin ve çeşitli duyuruların telefon, cağrı merkezleri, faks, akıllı ses kaydedici sistemler, elektronik posta, kısa mesaj gibi vasıtalar kullanılarak elektronik ortamda tarafıma ulaştırılmasını önceden kabul ettiğimi ve bu konuda gerekli izni verdiğimi, 

19. Gönüllü olarak destek olduğum çalışmaları gerçekleştirmek için KODA tarafından şahsımla çeşitli araçlar vasıtasıyla (e-posta, whatsapp, slack vb.) paylaşılan çeşitli dokümanların (KVKK izinleriyle alınmış olan iletişim listeleri, araştırma verileri, ses kayıtları, arşiv, KODA’nın iç kaynakları vb.), sorumluluğumdaki iş tamamlanıncaya kadar bilgisayarımda ve mail adresimde kayıtlı kalacağını, 3. şahıslarla

paylaşmayacağımı, işlerimin tamamlanmasının ardından verileri bilgisayarımdan ve cep telefonumdan, tüm çöp kutuları da dahil olacak şekilde silecek olduğumu ve bu verilerin 3. şahıslara ulaşması halinde meydana gelebilecek her türlü sorundan şahsımın sorumlu olduğunu, 

20. KODA’nın gönüllülük çalışmam süresince proje ve programlar kapsamında kullanılmak üzere benden talep ettiği, amaca yönelik ses kaydımın, fotoğraf ve videolarımın süresiz şekilde KODA faaliyetlerinde kullanılabilmesine ve ilgili verilerin, KODA’nın 3. şahıslarla gerçekleştirdiği işbirlikleri kapsamında yer alan faaliyetlerde de kullanılabilmesine, işlenebilmesi ve yaygınlaşabilmesine rıza verdiğimi, 

21. Dernek çalışmalarım süresince dernek bünyesinde ulaştığım her türlü bilginin gizli tutulmasına özen göstereceğimi ve 3. şahıslara karşı gizliliği korumakla yükümlü olduğumu, bu bilgilerin tarafımca paylaşılması nedeniyle ortaya çıkacak tüm sorunlardan dolayı hukuki ve cezai olarak sorumlu olduğumu, 

22. Derneğin bilgisi veya yazılı izni olmadan; Dernek adını açıkça belirterek ya da toplum tarafından açıkça anlaşılabilecek şekilde derneği kastederek bağış toplamayacağımı, bu konuda kendimi yetkili olarak tanıtmayacağımı, şahsi hesaplarımı vererek derneğe ulaştırma taahhüdü ile para yatırılmasını istemeyeceğimi, böyle bir eylemde bulunduğum takdirde ise bu eylemin hukuki ve cezai boyutlarına ilişkin olarak tüm sorumluluğun tarafıma ait olduğunu, 

23. Etkinlikler ile bu faaliyetlere yönelik düzenlenen seyahat/gezi vb. organizasyonlar ile bunlara gidip gelmem sırasında oluşabilecek zararlara ilişkin sorumluluğun şahsıma ait olduğunu, 

24. Derneği temsilen yürütülen çalışmalar esnasında, etkinlik alanı ve çevresinde, bireylere olumsuz örnek teşkil edebilecek şekilde herhangi bir uyarıcı-uyuşturucu, sigara, alkol vb. herhangi bir madde kullanmayacağımı, 

25. KODA bünyesinde kendi isteğimle gönüllü olarak görev aldığımı, herhangi bir ücret talep etmeyeceğimi ve herhangi bir kazaya sebep olmam halinde her türlü sorumluluğun şahsıma ait olduğunu, derneğin olası zararını tarafımdan talep etme hakkının saklı olduğunu, kendime ve birlikte etkinlik/eğitim yapacağım katılımcı, çocuk ve gönüllülere zarar verebilecek ve/veya kendim ve çevremdekiler açısından bilinmesi/önlem alınması/izlenmesi gereken herhangi bir sağlık sorunum olduğu takdirde bu konuda koordinatörleri bilgilendireceğimi, 

26. Çocuklarla çalışırken çocuk haklarına (https://uni.cf/3dAAH36) sadık kalacağımı, bunun yetişkin olarak benim sorumluluğum olduğunu kabul ederek hiçbir çocuğa şiddette bulunmayacağımı, alçaltıcı ya da istismar edici ve çocuğu tehlikeye atacak hiçbir davranışta bulunmayacağımı, çocuklar arasında ayrımcılık yapmayacağımı ve hiçbir çocuğu dışlamayacağımı, 

27. Saha esnasında, dernek üyeleri, çalışanları ve diğer gönüllüler ile uyum içinde bulunacağımı, sahada bulunan diğer kişilerin (KODA çalışanları, eğitmenleri, diğer gönüllüler ya da çocuklar) hak ve özgürlüklerini ihlal edecek herhangi bir davranışta bulunmayacağımı, yaşanan olumsuz herhangi bir durumu sorumlu kişiyle paylaşacağımı taahhüt ederim.

28. Bu taahhütnameye aykırı hareket etmiş olmam halinde Dernekten herhangi bir talepte bulunmayacağımı, doğacak sorumluluk nedeniyle Derneğe rücu etmeyeceğimi ve Derneğin tarafımı gönüllülükten çıkarılabileceğini bildiğimi, 

29. Bu taahhütnamedeki bu madde dahil 28 maddeyi okuduğumu, anladığımı ve onayladığımı kabul, beyan ve taahhüt ederim. 

İşbu Gönüllü Taahhütnamesi Temmuz 2020 itibariyle geçerli olup bu taahhütname öncesinde paylaşılan her türlü bilgi ve belge geçersiz olacaktır. KODA’nın işbu taahhütnameyi her zaman güncelleme hakkı saklı olup güncellemelere dair gönüllülerine bilgilendirme yapacaktır. 

Gönüllünün adı soyadı: 18 yaşından küçük gönüllünün velisinin adısoyadı:
Adres: Adres (Gönüllü ile aynı ise “Aynı” yazınız.)
Telefon: Telefon: E-mail: E-mail: Doğum Tarihi: Doğum Tarihi: İmza: İmza:

Tarih: